Zásady ochrany osobných údajov

Vitajte na webovej stránke rychlotest-covid.sk. Vážime si vaše súkromie. Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady”) je informovať našich zákazníkov, obchodných partnerov a návštevníkov webovej stránky o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania a používania ich údajov. Prosím, tieto Zásady ochrany osobných údajov si pozorne prečítajte. 

A) Tieto Zásady boli naposledy upravené dňa 14. februára 2022. Z času na čas budeme Zásady meniť (najmä s ohľadom na zmeny právnych predpisov a vývoj našej spoločnosti). O všetkých podstatných zmenách Zásad budete informovaní. Ich aktuálnu verziu môžete vždy nájsť na našej webovej stránke https://www.rychlotest-covid.sk/ (ďalej len „Webová stránka”). 

B) Osobné údaje spracúvame s náležitou starostlivosťou v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“).    

C) Zásady sa vzťahujú výlučne na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame my sami. Tieto Zásady sa nezaoberajú praktikami ochrany osobných údajov iných tretích strán, za ktoré nenesieme zodpovednosť.

 1. Kto spracúva vaše osobné údaje?
  1. Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ my, spoločnosť rychlotest-covid s.r.o., so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská Republika, IČO: 46 584 838, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 100393/B, (ďalej len „prevádzkovateľ” ,„my”, „nás” alebo „náš”).
  2. Ak sa chcete dozvedieť viac o spracúvaní a ochrane osobných údajov alebo máte akékoľvek ďalšie otázky alebo pripomienky, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@rychlotest-covid.sk alebo poštou na adrese:
   rychlotest-covid s.r.o.
   Bottova 2A
   811 09 Bratislava
 2. Koho údaje spracúvame?
  1. Spracúvame osobné údaje viacerých skupín dotknutých osôb. V súvislosti s týmito Zásadami spracúvame údaje o vás:
   a) našich zákazníkoch, ktorí si od nás objednajú, alebo ktorým poskytneme niektorú z našich služieb
   b) našich obchodných partneroch, klientoch a dodávateľoch
   c) návštevníkoch našej Webovej stránky
   d) študentoch lekárskych fakúlt.
  2. Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, získavame vo väčšine prípadov priamo od vás. V niektorých prípadoch nám môže vaše osobné údaje poskytnúť váš zamestnávateľ, ktorý si od nás objednal služby, alebo váš zákonný zástupca (ak ste neplnoletou osobou alebo osobou s obmedzenou spôsobilosťou).
  3. Vedome nespracúvame, ani nepožadujeme informácie od osôb mladších ako 15 rokov. Údaje, o ktorých sa dozvieme, že boli poskytnuté osobou mladšou ako 15 rokov bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov, bezodkladne vymažeme.
 3. Prečo spracúvame vaše osobné údaje, za akým účelom a na akom právnom základe?
  1. Vaše osobné údaje spracúvame pre viacero účelov a na základe viacerých právnych základov, a to konkrétne:
   1. za účelom informovania o našich službách promovaných prostredníctvom Webovej stránky a prípadného uzavretia zmluvného vzťahu
    Ponuka našich služieb je uvedená na našej Webovej stránke. Ak sa rozhodnete nás kontaktovať ohľadom potenciálneho využitia našich služieb alebo sa rozhodnete využiť naše služby, poskytnete nám údaje, ktorých spracúvanie podlieha týmto Zásadám. Na základe poskytnutých údajov vás môžeme kontaktovať a informovať vás o našich službách. V tejto súvislosti vaše osobné údaje využívame najmä na:
    – komunikovanie ohľadom našich služieb (predovšetkým COVID-19 testovania a prípadne ďalších obdobných služieb, ktoré poskytujeme) ponúkaných na Webovej stránke (na základe vašej žiadosti – vyplneného formulára),
    – príprava ponuky služieb na vašu žiadosť na základe vami poskytnutých údajov,
    – predzmluvné rokovania ohľadom našich služieb a prípadné uzatvorenie zmluvného vzťahu s vami,
    – ďalšiu evidenciu (potencionálnych) zákazníkov a obchodných partnerov,
    – informovanie o zmenách v týchto Zásadách a v našich všeobecných obchodných podmienkach.
    Našim právnym základom pre takéto spracúvanie je predzmluvný vzťah s vami v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a náš oprávnený záujem spracúvať kontaktné údaje vašich zástupcov, ak ste právnickou osobou a našim obchodným partnerom a poskytovať vám priamu marketingovú komunikáciu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
   2. za účelom objednávky našich služieb týkajúcich sa laboratórneho testovania a vyšetrenia vzoriek
    Ponuka našich služieb je uvedená na našej Webovej stránke. Ak sa rozhodnete využiť naše služby zahŕňajúce, okrem iného aj COVID-19 testovanie na zistenie prítomnosti vírusového ochorenia COVID-19, alebo na zistenie prítomnosti protilátok proti vírusovému ochoreniu COVID-19, alebo na zistenie prítomnosti protilátok proti vírusovému ochoreniu COVID-19, alebo služby COVID-19 a chrípka testovanie (t.j. testovanie na zistenie prítomnosti vírusového ochorenia COVID-19 a súčasne vírusového ochorenia chrípky – Influenza A/B), poskytnete nám údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky a uzatvorenie zmluvy. V tejto súvislosti vaše osobné údaje využívame najmä na:
    – spracovanie odoslaných objednávok na využitie našich služieb – vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na Webovej stránke,
    – uzatvorenie zmluvného vzťahu na poskytnutie našich služieb,
    – evidenciu zákazníkov,
    – využívanie údajov vyplnených pri prvej objednávke na automatické vyplnenie objednávkového formulára pri ďalších objednávkach,
    – overovanie platnosti a správnosti rodného čísla zadaného pri objednávaní vlastnými algoritmami,
    – získavanie prvotných informácií o vašom zdravotnom stave najmä v súvislosti s príznakmi na ochorenie COVID-19.
    Našim právnym základom pre takéto spracúvanie je náš predzmluvný a zmluvný vzťah s vami v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem zvyšovať komfort vás ako zákazníka a zlepšovať vašu užívateľskú skúsenosť (napr. vo forme vyplnenia vašich údajov vo formulári) a overiť vaše rodné číslo matematickými metódami, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a v súvislosti s informáciami o vašom zdraví výnimka podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR, resp. čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR.
   3. za účelom vykonávania laboratórneho testovania v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti
    Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sme pri poskytovaní našich služieb povinní spracúvať vaše osobné údaje pri vykonávaní testovania a vedení zdravotnej dokumentácie. Pri takomto spracúvaní využívame vaše osobné údaje najmä na:
    – vyhodnocovanie odobratých vzoriek, 
    – poskytovanie výsledkov z vyšetrenia odobratých vzoriek,
    – vedenie zdravotnej dokumentácie (zaznamenávanie a uchovávanie údajov) v rozsahu týkajúcom sa laboratórneho testovania,  
    – sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie pacientovi, orgánom verejnej správy, iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a iným osobám v zmysle platných právnych predpisov,
    – poskytovanie výsledkov laboratórneho testovania iným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,
    – dodržiavanie postupov a požiadaviek zákona o odberoch ľudského tkaniva a buniek podľa platných právnych predpisov,
    – poskytovanie časti vzoriek pozitívnych na COVID-19 pre sekvestrovanie mutácií vírusu Úradom verejného zdravotníctva SR.
    Právny základ pre takéto spracúvanie vašich osobných údajov je plnenie si zákonnej povinnosti v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie dôležitej povinnosti vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) a náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR využívať tzv. „poolovanie“ vzoriek ako laboratórnej metódy pri testovaní prítomnosti ochorenia COVID-19. Právnym základom pre spracúvanie genetických údajov a údajov týkajúcich sa zdravia je výnimka podľa čl. 9 ods. ods. 2 písm. h) GDPR, t.j. spracúvanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a výnimka podľa čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR, t.j. spracúvanie z dôvodu verejného záujmu.
    V nadväznosti na poskytovanie vzoriek pozitívnych na COVID-19 Úradu Verejného zdravotníctva SR je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie dôležitej úlohy vo verejnom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR, pričom genetické údaje a údaje týkajúce sa zdravia spracúvame z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia na základe čl. 9 ods. 2 písm. g) GDPR v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. i) GDPR.
   4. za účelom ďalšej starostlivosti o našich zákazníkov a ďalšieho rozvoja vzťahov s našimi obchodnými partnermi
    V rámci zlepšovania ponuky a kvality našich služieb spracúvame vaše osobné údaje najmä na:
    – prijímanie vašich sťažností, reklamácií a podnetov (napr. zmena termínu a odberného miesta, otázky ohľadom priebehu a vyhodnocovania testovania a pod.), a to viacerými spôsobmi, vrátane virtuálneho call centra,
    – nahrávanie telefonických hovorov v prípade, ak voláte do nášho call centra, a to prostredníctvom platformy Cloudtalk,
    – prešetrenie a vybavovanie vašich sťažností, reklamácií a podnetov,
    – poskytovanie služieb technickej podpory prostredníctvom systému „Live Agent“,
    – poskytovanie informácií a prijímanie vašich podnetov a sťažností prostredníctvom chat aplikácie na našej Webovej stránke,
    – vývoj a testovanie webových aplikácií využívaných Webovou stránkou s cieľom skvalitniť naše služby,
    – zisťovanie a vyhodnocovanie prieskumov spokojnosti s našimi službami.
    Našim právnym základom pre takéto spracúvanie vašich údajov je náš oprávnený záujem na zvyšovaní kvality našich služieb prostredníctvom detailnejšej analýzy vašich podnetov, poskytovať vám zákaznícku starostlivosť, technickú podporu a zabezpečiť vám pozitívnu zákaznícku skúsenosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, a tiež váš súhlas s nahrávaním telefonických hovorov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
   5. za účelom vykonávania ďalších marketingových aktivít
    V prípade vášho záujmu vám radi ponúkneme informácie nielen o našich produktoch a službách, ale aj o produktoch a službách tretích strán. Za týmto účelom spracúvame vaše osobné údaje najmä na: 
    – zasielanie informácií o našich vlastných produktoch a službách ako súčasť priameho marketingu,
    – zvyšovanie povedomia v online prostredí o nás a našich aktivitách prevádzkovaním profilov zriadených na sociálnych sieťach,
    – využívanie analytických nástrojov pre lepšie pochopenie správania návštevníkov našej Webovej stránky,
    – cielenie a personalizácia obsahu ponuky služieb prostredníctvom cookies a lokalizácie na základe vášho súhlasu,
    – zverejňovanie obrazových a obrazovo-zvukových záznamov a obdobných údajov v rámci našich marketingových aktivít na základe vášho súhlasu, 
    – poskytovanie a spracúvanie zľavových kódov v prípade opakovaného využitia našich služieb.,
    – informovanie vás o zmenách v týchto Zásadách a v našich všeobecných obchodných podmienkach.
    Našim právnym základom pre takéto spracúvanie vašich údajov je predovšetkým náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR zvyšovať povedomie o našich službách najmä v online prostredí, zlepšovať kvalitu nami poskytnutých služieb a využívať webové analytické nástroje a v prípadoch, keď je to potrebné aj váš súhlas udelený v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
   6. za účelom preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych našich nárokov
    V prípade potreby máme právo použiť vaše osobné údaje na obhajovanie a uplatnenie našich práv v prípade súdnych, správnych a iných konaní pred príslušnými orgánmi. Vaše osobné údaje môžu za rovnakým účelom spracúvať aj naši právni zástupcovia a poradcovia a iné tretie strany.
    Právnym základom takéhoto spracúvania je náš oprávnený záujem preukazovať, uplatňovať a obhajovať právne nároky v konaniach pred orgánmi verejnej moci podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a v súvislosti s údajmi o vašom zdraví aj výnimka podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.
   7. za účelom plnenia si ďalších zákonných povinností
    Okrem zákonných povinností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti máme ako spoločnosť aj ďalšie zákonné povinnosti, napr. vedenie účtovníctva, daňové povinnosti, povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, povinnosť oznamovať incidenty týkajúce sa porušenia ochrany osobných údajov príslušnému orgánu a rôzne iné.
    Pre tento účel je našim právnym základom spracúvania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. plnenie si povinností podľa platných právnych predpisov.
   8. za účelom ochrany majetku a bezpečnosti
    Je našim cieľom zaistiť bezpečnosť našich zákazníkov a obchodných partnerov pri využívaní našich služieb a pri spolupráci s nami. Z tohto dôvodu môžeme spracúvať vaše osobné údaje najmä na:
    – zaznamenávanie vašich činností na Webovej stránke pri vypĺňaní objednávkového formulára a úhrade platby za objednané služby do tzv. logov,
    – monitorovanie aktivít a analýza zraniteľností našich systémov, ktoré využívate,
    – vytváranie, zálohovanie a testovanie funkčnosti našich databáz obsahujúcich vaše údaje,
    – testovanie a vývoj už zavedených bezpečnostných opatrení,
    – kontrolu totožnosti a fyzického prístupu osôb do našich vybraných priestorov.
    Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je náš oprávnený záujem kontrolovať fyzický prístup osôb do chránených priestorov, ďalej vyvíjať, zlepšovať a testovať našu Webovú stránku, a tiež monitorovať správanie návštevníkov na našej Webovej stránke v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
   9. za účelom uzatvárania osobitných zmluvných vzťahov s našimi dodávateľmi
    Aby sme mohli poskytovať naše služby, potrebujeme uzatvárať zmluvné vzťahy s našimi obchodnými partnermi, ktorý nám poskytujú rôzne produkty a služby (napr. marketingové služby, IT podporu a riešenia, právne služby, účtovné poradenstvo, dodávku rôznych tovarov a pod.). Za týmto účelom spracúvame vaše osobné údaje najmä na:
    – komunikovanie ohľadom predmetu plnenia, ktoré nám máte poskytnúť,
    – predzmluvné rokovania ohľadom predmetu plnenia a prípadné uzatvorenie zmluvného vzťahu s vami,
    – ďalšiu evidenciu vás ako nášho obchodného partnera a udržiavanie obchodného vzťahu s vami,
    – informovanie o zmenách v týchto Zásadách a v našich všeobecných obchodných podmienkach.
    Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je v tomto prípade predzmluvný a zmluvný vzťah medzi nami a vami podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
   10. za účelom zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie
    Ak ste študentom niektorej z lekárskych fakúlt a prihlásite sa prostredníctvom formulára dostupného na našej Webovej stránke na odber informácií o dostupných pracovných ponukách súvisiacich s pozíciami vhodnými pre zdravotnícke povolania, zaradíme vás do príslušnej databázy uchádzačov o zamestnanie. Za týmto účelom spracúvame vaše osobné údaje najmä na:
    – zbieranie vašich základných kontaktných informácií a ich následné zaradenie do zoznamu uchádzačov o zamestnanie u nás,
    – kontaktovanie v prípade, ak zistíme, že máme pre vás pracovnú ponuku, ktorá by pre vás mohla byť zaujímavá.
    Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je v tomto prípade váš súhlas so zaradením do databázy uchádzačov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
   11. za účelom vedeckého výskumu
    Jedným z našich cieľov je prispievať k rozvoju vedy v oblasti našich služieb, preto budeme spracúvať vaše osobné údaje získané v rámci testovaní a objednávaní našich služieb aj na tento účel, a to najmä na:
    – kontaktovanie vašej osoby s cieľom poskytnúť vám detailnejšie informácie o vedeckom výskume, ak vás považujeme za vhodného účastníka výskumu
    – poskytnutie odmeny za účasť na vedeckom výskume
    – ďalšiu analýzu a skúmanie výsledkov vzoriek vášho biologického materiálu odobratých v rámci vami absolvovaného testovania alebo dodatočne v rámci samotného vedeckého výskumu
    – poskytnutie anonymizovaných údajov z vedeckého výskumu tretím stranám, ktoré sa spolu s nami na vedeckom výskume podieľajú.
    Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je v tomto prípade nás oprávnený záujem osloviť vás s ponukou účasti na vedeckom výskume v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V prípade spracúvania osobných údajov o vašom zdraví je právnym základom takéhoto spracúvania čl. 9 ods. 2 písm. j) GDPR.

  2. V prípadoch, kedy spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste oprávnení namietať takéto spracúvanie podľa čl. 21 GDPR. V prípade, ak sa rozhodnete namietať spracúvanie, prosíme vás aby ste tak urobili zaslaním emailu na adresu gdpr@rychlotest-covid.sk.

  3. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vami udeleného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, resp. podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať buď zaslaním emailu na adresu gdpr@rychlotest-covid.sk, alebo priamo v nami zaslanej komunikácii prostredníctvom možnosti na to určenej (využitie možnosti „odhlásiť sa z odberu“ alebo tzv. „unsubscribe“) alebo zaslaním odvolania súhlasu v písomnej podobe na našu adresu uvedenú vyššie. Je len na vás, ktorý zo spôsobov odvolania súhlasu využijete.
  4. Ak je spracúvanie vašich osobných údajov zmluvnou požiadavkou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a vy sa rozhodnete neposkytnúť nám tieto osobné údaje, môže to mať za následok nemožnosť poskytnutia služby z našej strany, prípadne iné komplikácie súvisiace s plnením našich zmluvných záväzkov voči vám.
  5. Ak od nás spracúvanie osobných údajov požaduje zákon, môžete mať povinnosť poskytnúť nám dané osobné údaje. Ak tak odmietne urobiť, môže to mať pre vás aj pre nás rôzne právne následky, vrátane nepriaznivých následkov /napr. nemožnosť vykonať príslušný úkon, znemožnenie ďalšej spolupráce a pod.).
 4. Aké osobné údaje spracúvame?
  1. Na vyššie uvedené účely spracúvame nasledovných viacero druhov informácií:
   1. za účelom informovania o našich službách promovaných prostredníctvom Webovej stránky a prípadného uzavretia zmluvného vzťahu
    Ak prejavíte záujem o objednanie našich služieb, zaradíme vás  do príslušnej databázy záujemcov. V tejto súvislosti budeme spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, základné kontaktné informácie ako sú adresa, telefónne číslo, email. Okrem toho môžeme zbierať aj údaje o vás ako o spoločnosti (napr. názov spoločnosti), ktorá prejavila záujem o objednanie našich služieb, vrátane informácii o vašej pozícii v danej spoločnosti, predpokladaného počtu záujemcov o naše služby a informácie o týchto záujemcoch, ktoré nám poskytnete. Zároveň môžeme zbierať aj iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky, vrátane informácií získaných pri používaní cookies (viac informácií o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies nájdete v našich Informáciách o cookies).
   2. za účelom objednávky našich služieb týkajúcich sa laboratórneho testovania a vyšetrenia vzoriek
    Ak ste sa rozhodli pristúpiť k objednávke našich služieb a rezervovali ste si vybraný termín testovania, prípadne nás o jeho rezervovanie požiadali, budeme o vás spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresu trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu, alebo iného dokladu totožnosti, emailovú adresu, telefónne číslo, vybrané informácie o vašom zdravotnom stave najmä v súvislosti s príznakmi na ochorenie COVID-19, informácie o platbe za objednané služby. Rovnako aj v tomto prípade môžeme zbierať aj ďalšie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky, vrátane informácií získaných pri používaní cookies (viac informácií o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies nájdete v našich Informáciách o cookies).
   3. za účelom vykonávania laboratórneho testovania v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti
    V prípade, že sa zúčastníte vybraného testovania, budeme okrem vyššie uvedených základných informácií o vás, ktoré sú súčasťou objednávky našich služieb, spracúvať aj nasledovné kategórie osobných údajov: informácie o vašom zdravotnom stave, ktorých konkrétny rozsah bude závisieť od vami zvolenej služby, vrátane výsledkov z konkrétnych testovaní a osobné údaje, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie požadovanej v zmysle právnych predpisov.
   4. za účelom ďalšej starostlivosti o našich zákazníkov a ďalšieho rozvoja vzťahov s našimi obchodnými partnermi
    V rámci našej zákazníckej starostlivosti a ďalšieho rozvoja našich služieb budeme spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, základné kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, email), obsah vášho podnetu, reklamácie alebo sťažnosti, ktorú nám adresujete jedným z kanálov na to určených a obsah vášho telefonického rozhovoru s nami (v oboch prípadoch môže dôjsť aj k spracúvaniu informácií o vašom zdraví, ak nám ich v rámci podnetu, sťažnosti a telefonického rozhovoru poskytnete), vašu spätnú väzbu na využívanie našich služieb, informácie o telefonickom hovore, ktorý uskutočníte s našim call centrom (dĺžka telefonického rozhovoru, dátum a čas telefonického rozhovoru).
   5. za účelom vykonávania ďalších marketingových aktivít
    Ak prejavíte záujem o naše marketingové aktivity, t.j. oslovenia s ponukou produktov a služieb, zvýhodnenými ponukami našich služieb, ako aj s inými marketingovými aktivitami, ktoré uskutočňujeme, zaradíme vás  do príslušnej databázy záujemcov o marketingové aktivity a môžeme o vás v tejto súvislosti zbierať a spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa miesta bydliska, vek, pohlavie. Zároveň môžeme zbierať aj iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky, ako napríklad IP adresu a približnú polohu zariadenia, z ktorého pristupujete na našu Webovú stránku, vrátane informácií získaných pri používaní cookies (viac informácií o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom cookies nájdete v našich Informáciách o cookies).
   6. za účelom preukazovania, uplatňovania a obhajovania právnych našich nárokov
    V rámci tohto účelu môžeme spracúvať akékoľvek osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného účelu, a to aj v prípade, ak boli vaše osobné údaje pôvodne získané za niektorým z iných uvedených účelov. Pôjde najmä o nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, vaše kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, email), informácie o vašej spoločnosti, informácie o objednaných službách, informácie o výsledkoch testovaní, informácie súvisiace s vašimi podnetmi, sťažnosťami a telefonickými hovormi, informácie súvisiace s platbami za služby, informácie, ktoré sú súčasťou podaných reklamácií a pod. Rozsah spracúvaných osobných údajov môže byť širší, v závislosti od konkrétneho právneho nároku alebo povinnosti.
   7. za účelom plnenia si ďalších zákonných povinností
    S cieľom splniť si naše zákonné povinnosti budeme o vás spracúvať osobné údaje, ktoré od nás požadujú príslušné právne predpisy ako napríklad Zákon, daňové predpisy, predpisy na ochranu spotrebiteľa, predpisy týkajúce sa verejného zdravia, predpisy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a rôzne iné.
   8. za účelom ochrany majetku a bezpečnosti
    V nadväznosti na našu snahu chrániť náš majetok a zaistiť bezpečnosť pri objednávaní a využívaní našich služieb budeme o vás spracúvať najmä nasledovné osobné údaje: vaše základné údaje v rozsahu meno, priezvisko, informácie o osobnej návšteve našich priestorov (dátum a čas), technické informácie ako napríklad URL webových stránok, ktoré ste navštívili pred návštevou našej Webovej stránky, čas a dátum návštev užívateľov, zvyklosti počas prehliadania stránok, IP adresu, názov prehliadača, typ počítača alebo zariadenia, cez ktoré pristupujete k Webovej stránke, čas strávený na Webovej stránke a ďalšie podobné technické informácie. V obmedzenom počte prípadov je možné použiť technické dáta a identifikovať vás vďaka nim ako jednotlivca, čím sa z nich stanú osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi. Tieto technické údaje však nikdy nepoužívame k vašej identifikácii ako jednotlivca.
   9. za účelom uzatvárania osobitných zmluvných vzťahov s našimi dodávateľmi
    Nakoľko môžeme mať vzťah s vami ako s našim dodávateľom, budeme v takomto prípade spracúvať o vás najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno a priezvisko, základné kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, email), informácie  o spoločnosti, ktorú zastupujete, informácie o vašej pozícii v tejto spoločnosti, informácie o zástupcoch oprávnených konať za vašu spoločnosť (najmä meno, priezvisko a pozícia).
   10. za účelom zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie
    V nadväznosti na vaše zaradenie do našej databázy uchádzačov o zamestnanie, môžeme o vás zbierať a spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, emailovú adresu, a telefónne číslo, informácie o dátume vašej dostupnosti, ako aj iné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete pri používaní našej Webovej stránky.
   11. za účelom vedeckého výskumu
    Ak sa rozhodneme realizovať vedecký výskum, budeme o vás spracúvať najmä nasledovné kategórie osobných údajov: vaše meno a priezvisko, vaše kontaktné údaje (adresa, email, telefonický kontakt), a to za účelom kontaktovania. Následne tiež informácie o vašej platobnej karte s cieľom poskytnúť vám odmenu za účasť na vedeckom výskume, Ďalej vaše zdravotné údaje, ktoré získame odberom vzorky počas testovania, resp. počas výskumu, vaše pohlavie a váš vek, a to z dôvodu zbierania a vyhodnocovania údajov pre samotný vedecký účel.

  2. Na našej Webovej stránke využívame súbory cookies. Detailné informácie o tom, ako cookies fungujú a aké osobné údaje o vás v tejto súvislosti spracúvame nájdete v Informáciách o cookies.
 5. Kto sú príjemcovia vašich osobných dát
  1. Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne, preto sa snažíme obmedziť rozsah ich príjemcov v čo najväčšej miere. K vašim údajom majú prístup predovšetkým naši pracovníci, a to len za predpokladu, že je to nevyhnutné pre výkon ich práce, resp. pre poskytnutie služby. Vaše osobné údaje spracúvajú na základe poverení a v súlade s pokynmi obsiahnutými v poučení o spracúvaní osobných údajov a v našich interných normách. Zároveň sú naši pracovníci viazaní zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. 
  2. Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme v nevyhnutnom rozsahu nasledovným kategóriám príjemcov mimo našej organizácie:
   1. Majetkovo a personálne prepojeným spoločnostiam v rámci skupiny Vacuum Group, ktoré nám pomáhajú zabezpečovať kľúčové činnosti v oblasti administratívy, právnej, účtovnej a organizačnej podpory.
   2. Spoločnosti, ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a sú oprávnené na základe zmluvného vzťahu s nami vykonávať odber a vyhodnocovanie vzoriek prostredníctvom svojich pracovníkov, prípadne si od nás odber a vyhodnotenie vzoriek objednali. Zoznam týchto partnerov nájdete na nasledovnom linku.
    Zoznam zmluvných partnerov sa môže z času na čas meniť, ak niektorého z uvedených zmluvných partnerov zmeníme alebo odstránime a/alebo začneme pri poskytovaní našich služieb spolupracovať s novými zmluvnými partnermi.
    Ak budeme vaše osobné údaje spracúvať aj na vedecké účely, a tieto budeme následne poskytovať tretím stranám, budú tieto údaje v anonymizovanej podobe, t.j. konkrétnu dotknutú osobu nebude možné na ich základe identifikovať.    
   3. Spoločnosti pomáhajúce nám v poskytovaní našich služieb ako naši subdodávatelia a sprostredkovatelia, ak prijali primerané technické, zmluvné a organizačné opatrenia a zabezpečili tak, že vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s právnymi predpismi. Aktuálny zoznam našich subdodávateľov nájdete na nasledovnom linku.
    Zoznam týchto subdodávateľov sa môže z času na čas meniť, ak niektorého z uvedených subdodávateľov zmeníme alebo odstránime a/alebo začneme spolupracovať s novými.
   4. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými príjemcami, ak máme v dobrej viere za to, že prístup k vašim osobným údajom a ich použitie je primerane nutné k: (i) splneniu povinností plynúcich z právnych predpisov a/alebo súdnych rozhodnutí, (ii) odhaľovaniu alebo predchádzaniu podvodov, bezpečnostných alebo technických problémov, (iii) ochrane našich záujmov, majetku alebo bezpečnosti alebo ochrane záujmov, majetku alebo bezpečnosti našich užívateľov alebo verejnosti, avšak len, ak je to v súlade s právnymi predpismi. Ak to bude možné, budeme vás o takomto zdieľaní informovať.
   5. Vybrané výsledky vyšetrení, napr. vzoriek z COVID-19 testovania súčasne zdieľame s orgánmi verejnej správy, inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a iných subjektami, pri ktorých nám táto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov (napr. s Národným centrom zdravotníckych informácií, s Úradom verejného zdravotníctva). 
  3. Ak na spracúvanie vašich osobných údajov využívame sprostredkovateľov, vždy si vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov.
 6. Prenos vašich osobných údajov do krajín mimo EÚ/EPH?
  1. Štandardne sa snažíme obmedziť prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Niektorí z našich partnerov, s ktorými spolupracujeme sú však umiestnení mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, resp. majú svojich subdodávateľov umiestnených v týchto krajinách, prípadne spracúvajú osobné údaje v tretích krajinách iným spôsobom. V takom prípade sa snažíme zabezpečiť, aby boli vaše osobné údaje prenášané výlučne do krajín, ktoré sú považované za krajiny so zodpovedajúcou úrovňou ochrany osobných údajov v súlade s príslušným rozhodnutím Európskej komisie, alebo v ktorých sú zavedené zodpovedajúce ochranné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Vo všeobecnosti využívame v prípade prenosov do tretích krajín štandardné zmluvné doložky alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk a vhodných opatrení. Bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú vaše osobné údaje spracúvané, prijímame primerané technické, právne a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili, že úroveň ochrany je rovnaká ako v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore. Ak sa chcete dozvedieť viac o medzinárodnom prenose vašich osobných údajov a príslušných zárukách, ktoré máme zavedené na úpravu prenosu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na gdpr@rychlotest-covid.sk.
  2. Ak by sa udiala fúzia, akvizícia alebo iná reorganizácia, tak v jej dôsledku môžu byť vaše údaje prenesené. O akejkoľvek takejto skutočnosti vás budeme informovať (napríklad prostredníctvom správy na vašu e-mailovú adresu) a vysvetlíme vám vaše možnosti.
 7. Sú vaše osobné údaje predmetom automatizovaného rozhodovania a profilovania?
  1. Vaše osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, avšak ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, budú vaše osobné údaje predmetom profilovania, a to s cieľom poskytnúť vám ponuku služieb dostupnú vo vašej lokalite, prípadne ponuku, o ktorej si myslíme, že by mohla zodpovedať vášmu veku alebo pohlaviu. V nadväznosti na takéto spracúvanie vašich osobných údajov máte právo namietať takéto spracúvanie podľa čl. 21 GDPR. V prípade, ak sa rozhodnete namietať spracúvanie, prosíme vás aby ste tak urobili zaslaním emailu na adresu gdpr@rychlotest-covid.sk.
 8. Sú vaše osobné údaje spracúvané bezpečne
  1. Prijímame všetky primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme nás aj vás chránili pred neoprávneným prístupom alebo neoprávnenou zmenou, zverejnením alebo zničením osobných údajov, ktoré spracúvame. Opatrenia zahŕňajú prípadné šifrovanie, brány firewall, zabezpečené zariadenia a systémy prístupových práv. Pokiaľ by napriek bezpečnostným opatreniam došlo k narušeniu bezpečnosti, ktoré budú mať pravdepodobne negatívny dopad na vaše súkromie, budeme vás o narušení informovať čo najskôr. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na gdpr@rychlotest-covid.sk.
 9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
  1. Vaše osobné údaje uchovávame len pokiaľ je to právne dovolené a nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli zozbierané. To však nevylučuje, že vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe aj po dlhšiu dobu, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.
  2. Okrem prípadu, ak by bolo vymazanie vašich údajov v rozpore s právnymi predpismi (napr.  predchádzanie podvodov, plnenie si daňových povinností, povinnosti podľa právnych predpisov o zdravotnej starostlivosti a pod.) alebo ich potrebujeme na preukazovanie a obhajobu našich právnych nárokov, budú vaše údaje z našich úložísk a systémov vymazané do troch rokov od ich získania, resp. ukončenia našej spolupráce. Vaše osobné údaje však môžu byť spracúvané ešte kratšie, a to napríklad v prípade, ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním na marketingové účely (po dobu 1 roka), alebo ste súhlasili s nahrávaním telefonického hovoru uskutočneného s našim call centrom (po dobu 3 mesiacov), prípadne ste požiadali o zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie (po dobu 1 roka). Kratšiu dobu uchovávania vašich osobných údajov sa ďalej uplatňuje v prípade vykonávania odberov pre laboratórne testovanie na objednávku (po dobu 2 týždňov). Ak zistíme, že vaše osobné údaje viac nepotrebujeme na stanovený účel, pristúpime k ich vymazaniu bezodkladne, a to aj pred uplynutím uvedenej doby. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej doby uchovávania vašich osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať na gdpr@rychlotest-covid.sk.
 10. Aké sú vaše práva?
  1. Právo na prístup – Ponúkame Vám prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. To znamená, že nás môžete kontaktovať a vyžiadať si od nás potvrdenie, či sa vaše osobné údaje spracúvajú alebo nie, a pokiaľ áno, máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, ktoré vám poskytneme formou tzv. „registra“ (najmä uvedieme účel, kategóriu osobných údajov, kategóriu príjemcov osobných údajov, dobu uchovávania alebo kritériá pre stanovenie doby uchovávania). 
  2. Právo na opravu – Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
  3. Právo na vymazanie – Môžete nás tiež požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov. Také žiadosti budeme akceptovať, pokiaľ nebudeme mať zákonné oprávnenie vaše osobné údaje nevymazať.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania – Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili určité spracúvanie vašich osobných údajov. Ak obmedzíme určité spracúvanie vašich osobných údajov, môže to viesť k obmedzeniam pri používaní našej Webovej stránky.
  5. Právo na prenosnosť údajov – Máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu osobných údajov inému prevádzkovateľovi.
  6. Ako uplatniť svoje práva – Svoje práva uvedené vyššie môžete uplatniť bezplatne, písomne zaslaním e-mailu na gdpr@rychlotest-covid.sk.Je možné, že budeme požadovať potvrdenie vašej identity v závislosti na vašej žiadosti.
 11. Môžem sa sťažovať?
  1. Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán na ochranu údajov (Úrad na ochranu osobných údajov SR).